Focenosz.hu

Szolgáltatások


Szolgáltatások módszertan, technológia a szervezetben

Hátrányos helyzetű célcsoport (megváltozott munkaképességű, fogyatékos ügyfelek, Gyesről Gyedről visszatérő álláskeresők, egyéb hátrányos helyzetű célcsoportok, gyermekek ) számára biztosított szolgáltatások:

Munkaerő-piaci szolgáltatások 

 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek

A szolgáltatás célja, hogy az állás kereső tájékozottabb legyen az igény bevehető támogatások és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárás rendjeiről annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjon élni a lehetőségeivel.

 • Álláskeresési technikák átadása

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.

 • Egyéni álláskeresési tanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

 • Munkahely megtartás segítése, utókövetés

A szolgáltatás célja az ügyfelek elhelyezkedést követő támogatás − a munkában tartás, ill. a munkahely tartós megőrzése érdekében.

 • Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése

A szolgáltatás célja, hogy segítse a munkát keresők munkaerő-piaci belépését, visszalépését, a beilleszkedést segítő egyéni programok, fejlesztési tervek megalapozáshoz szükséges igény- és szükségletfelméréssel.

 • Egyéni fejlesztési terv

A szolgáltatás célja a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében.

 • Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás

A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.

 • Rehabilitációs mentori szolgáltatás

A szolgáltatás célja, hogy segítse a nem foglalkoztatott, a rehabilitációs folyamatban résztvevő vagy megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy a munkáltatók befogadóvá váljanak az egészségkárosodást szenvedett emberek iránt.
 

 • tanácsadás: munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, mentálhigiénés, jogi, szociális,
 • célcsoport kiválasztását, kulcsképességek feltárása, állapotjavítás, egyéni problémakezelés,

Foglalkoztatási programok

 • rehabilitációs foglalkoztatás
 • önkéntesek foglalkoztatása
 • közcélú foglalkoztatás
 • foglalkoztatási programok szervezése és lebonyolítása projektekben

Iskoláskorú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében biztosított szolgáltatások

 • fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
 • tantárgyi felzárkóztatás, képességterületek fejlesztése, tehetséggondozás
 • IKT kompetenciák fejlesztése
 • a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása
 • készség- és képességfejlesztő programok megvalósítása
 • a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása
 • képességfejlesztő, iskolaidőn kívüli bentlakásos programok szervezése és megvalósítása
 • szabadidős tevékenységek, klubok szervezése és működtetése, tanodán kívüli programok, kirándulás megvalósítása (szülők aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett)
 • tájékoztatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, pályázatokról
 • szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás
 • az eredményesen alkalmazott módszerek iskolarendszerű elterjesztése érdekében hospitálás szervezése az együttműködő közoktatási intézményekkel
 • tanodák közötti workshopok szervezése, jó gyakorlatok megosztása, szakmai műhelyek, konferencia szervezése
 • pedagógus hallgatók számára tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítása
 • szupervizió, felkészítő programok szervezése a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók számára
 • a többségi társadalom nyitottságát, befogadóvá válását elősegítő tanodai nyitott programok megvalósítása

Szervezeteket segítő szolgáltatások, szakmai szolgáltatások

Munkaadók számára:

 • foglalkoztatási információ nyújtása
 • esélyegyenlőségi tanácsadás
 • foglalkoztatott személyek utánkövetése, mentorálása

Civil szervezetek, projekteket megvalósítók számára

 • infrastrukturális feltételek biztosítása, térítéses és térítésmentes szolgáltatások szervezése
 • esetmegbeszélés, szupervízió és tanácsadás, előadások tartása a munkanélküliek, csökkent munkaképességűek segítését vállaló programok részére
 • konzultációk, szakmai programok szervezése
 • képzések megszervezése és részvétel a szakmai megvalósításban
 • kiadványok készítése és közzététele
 • segítségnyújtás szervezetfejlesztő programjaik megvalósításához
 • kapcsolattartás az országos és területi együttműködő szervekkel, szervezetekkel.
 • oktatási tematikák kidolgozása,
 • a vonatkozó szabályozók (törvények, rendeletek) véleményezése, javaslatok készítése, a gyakorlati tapasztalatok összegzése
 • a megyei programok, pályázatok véleményezése, együttműködési és szolgáltatási szerződések kidolgozása
 • segítségnyújtás pályázatírásban
 • rendezvények szervezése
 • terembérlet